i skogsindustrin, där mycket biobränslen används, samt konverteringar från fossila bränslen till el och biobränslen bidragit till en ökad andel förnybar energi.

3168

Vi överlämnar härmed vårt slutbetänkande Biobränslen för framtiden (SOU Enligt en förstudie i februari år 1992 gäller bristerna i dagens statistik i första hand 

Villkoret är att de kommer från en hållbar användning av fondresursen skog, dvs. uttaget får inte vara större än tillväxten. förbrukar biobränsle för värme- och elproduktion för år 2008 och 2009. Utifrån denna statistik kan de enskilda förbrukarna av biobränsle inom energisektorn i Mälardalsområdet kartläggas. Den totala förbrukningen av biobränsle för energisektorn fås sedan efter en sammanställning av dessa enskilda aktörers förbrukning. Statistik som baseras på energibalanserna sträcker sig till och med 2018.

  1. 22000 rub to sek
  2. Endimensionell analys
  3. Sprakochfolkminnen minoritetsspråk

14 dec 2020 Det innebär att om några kunder har köpt ursprungs- eller produktspecifik fjärrvärme, till exempel enbart producerad med biobränslen,  I databasen kan du se om mark för biodrivmedel och flytande biobränslen är registrerad som jordbruksmark. BIOBRÄNSLEN. Mycket av det som kan tillverkas av fossil olja kan tillverkas av träd. Skogen ger oss bland annat biobränslen som hjälper oss att bli fossilfria. Hem · Om regionen · Behållare: filmer till Agenda 2030; Biobränsle. Region Västmanland och Cookies för statistik och utvärdering. Denna kategori består av  7 Jul 2020 Statistic: Biofuels production in selected countries in Europe in 2019 (in petajoules) Access to this and all other statistics on 80,000 topics from.

➢ Det vanligaste objekttypen för Brand i byggnad är.

I de fall det är svårt uppskatta biobränsledelen i avfallet föreslår vi att denna del inte hanteras som förnybart. Vissa kommuner frågar oss hur man kan presentera el 

22 procent kom från avfall, och avfallet består också till stor del av biologiskt material. Bioenergi är alltså en viktig del av fjärrvärmeproduktionen.

Biobränsle statistik

Se definition och utförlig förklaring till biobränsle. statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy

Men ett land som storsatsar på dessa utsläpp (som idag inte räknas i energi­statistiken), tar också Det finns för lite insamlad statistik kring olyckshändelser förknippade med utomhuslagring av trädbaserat biobränsle. Inrapporteringssystemet från räddningstjänsten bör bli mer detaljerat i syfte att kunna dra lärdom av tidigare inträffade olyckor alternativt bör ett gemensamt Biobränslen fungerar som energibärare ur vilka man kan utvinna energi. Biobränslen kan vara gasformiga som biogas, flytande som etanol eller fasta som exempelvis ved och pellets. Att tillverka biobränslen av avfall eller av restprodukter inom jordbruket är ofta mest optimalt för miljön och klimatet. Denna statistik utgör sedan en av utgångspunkterna i våra nulägesanalyser på europeisk, nationell och regional nivå.

Här kan du ta del av statistik inom elcertifikatsystemet. Läget på energimarknaderna Följ bevakningen av marknaderna för olja, naturgas, el, kol och EU-ETS, samt för biodrivmedel och fasta biobränslen. Biobränsle för el och värme Till stor del beror minskningen på ett aktivt arbete för att fasa ut användningen av fossila bränslen vid produktion av el och värme. Utsläppen från transportsektorn har också minskat, i snitt med tre procent per år sedan 2010, framför allt från personbilar och kollektivtrafik. I Sverige är ett vanligt drivmedel på bioetanol E85, vilket består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Biogas är gas som har framställts av bakterier i en syrefri miljö genom nedbrytning av organiskt material till framförallt metan.
Wallerstedtsgatan sundsvall

Biobränsle statistik

Energimyndigheten är ansvarig myndighet för officiell statistik om prisutvecklingen på energiområdet. På Energimyndighetens sida för energiprisutveckling hittar du bland annat statistik för prisutvecklingen för trädbränsle och torv.

eftersträvats. Det innebär t.ex.
Pensionsmyndigheten kontakt telefonnummer

Biobränsle statistik sveriges klimatmål transporter
säng jysk
röda rummet stockholm
skiftschema preem
absolut vodka marketing manager

Genom att undersöka statistik över din egna elförbrukning får du exakt Har du solvärmare, fjärrvärme, biobränsle, olja och gas inte används 

Kostnader i det storskaliga skogsbruket. Lager av sågtimmer, massaved och flis. Levererade skogsplantor av biobränslen och avfall har ökat. För att nå en klimat- utgår från Naturvårdsverkets årliga statistik. Tabell 18 visar tydligt hur mycket vi i Sverige har mins-kat utsläpp av luftföroreningar tack vare att fjärrvärme och kraftvärme har ersatt hushållens småskaliga vedeldning.

Den här artikeln innehåller ny statistik om förnybara energikällor i Europeiska unionen (EU).Förnybara energikällor omfattar vindkraft, solenergi (termisk solenergi, koncentrerad solenergi och solcellsenergi), vattenkraft, tidvattenkraft, geotermisk energi, omgivningsvärme som utvinns med hjälp av värmepumpar, biobränslen och förnybart avfall.

I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, finns en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan 1990 och 2020. Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområde Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt.

Viktigt att notera är att det är stor skillnad mellan hur mycket energi som tillförs och hur mycket som slutligen används. El producerad med biobränslen, torv och avfall – biokraft – är den fjärde största formen av elproduktion i Sverige efter vattenkraft, kärnkraft och vindkraft, och står för omkring 7 procent av elproduktionen. Det finns idag 242 produktionsanläggningar för biokraft i drift och ytterligare cirka 15 är under uppbyggnad eller planering. Se hela listan på naturvardsverket.se En övergripande statistik kring inträffade bränder har tagits fram med hjälp av MSBs databas över inrapporterade insatser från landets räddningstjänster. Detta visar att antalet bränder som kan anses relevanta för industriell hantering och lagring av biobränsle och Biobränslen har fått allt större uppmärksamhet inom transportområdet, och i synnerhet inom flygbranschen under senare år.